Vyberte stránku

Všeobecné obchodní podmínky

Znáš mě z blogu a podcastu, ale tady je třeba nazývat věci trochu více pravými jmény. Proto spolu projdeme následující podmínky a informace, aby bylo mezi námi všechno jasné a fér.

Prodávající

Provozovatelem e-shopu je Veronika Lechnerová, IČ: 07244495, se sídlem Kosmická 742/11, Praha 4 – Háje, 149 00 (dále také jako “prodávající” nebo ““). Veden v živnostenském rejstříku – Úřad městské části Praha 1.

Kontaktní adresa je: Veronika Lechnerová, Levského 3221/1, Praha 12, 143 00 Modřany 

Pokud by tě cokoliv zajímalo na email veronika.lechnerova@gmail.com.

Kupující

Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále také jako “kupující” nebo “zákazník“).

Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).

Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Takže pokud nakupuješ na firmu, budu tě mít za podnikatele. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti mezi mnou a tebou vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, který je umístěn na internetové adrese www.cas-kavicky.cz/eshop (dále jen “e-shop“).

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Uzavření kupní smlouvy

Služby v podobě workshopů nabízené prostřednictvím stránek internetového obchodu je nabídkou služeb, která má pouze informativní charakter. Samotná nabídka služeb se, bez dalšího, nepovažuje za návrh dodat službu ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízených služeb.

Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere službu, o kterou má zájem. Formulář obsahuje zejména informace o:

 • službě (workshopu nebo jiné akci)
 • ceně včetně všech daní a poplatků
 • způsobu úhrady kupní ceny služby (lze jen kartou)
 • údaje o způsobu doručení

Po zvolení požadované služby, způsobu dopravy a způsobu platby kupující na váš e-mail potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Prodávající se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh není v rozporu s těmito obchodními podmínkami. Prodávající potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Tato smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.

Uzavření smlouvy o poskytování služeb

Na tomto e-shopu lze objednat služby v podobě workshopů, seminářů a seberozvojových pobytů (dále jen “akce“).

Zakoupení příslušné akce v mém e-shopu se považuje za závaznou objednávku. Jakmile přijmu objednávku, potvrdím ti ji elektronicky do e-mailu a tímto okamžikem vzniká smluvní vztah mezi tebou a mnou.

Vyhrazuji si právo odmítnout jakéhokoliv účastníka svých akcí, a to z důvodu nevhodnosti, neúčelnosti nebo nebezpečí pro další účastníky.

Z administrativních, organizačních a časových důvodů jsem nucena účtovat stornovací poplatky u každé akce. Detailní informace ke stornopoplatkům nalezneš vždy v informaci o akci na tomto webu, případně u každé konkrétní položky akce v e-shopu. Pokud chceš zjistiti cenu akce nebo by ti nebyly informace jasné, prosím obrať se na mě na emailové adrese veronika.lechnerova@gmail.com.

Po připsání platby na účet ti zašlu daňový doklad na e-mail, který byl uveden v objednávce. V případě, že se bude jednat o vícedenní akci, doručím ti přibližně tři týdny před akcí email s informacemi a zároveň s prostorem pro tvoje individuální požadavky. 

Jako pořadatel mám právo jednostranně zvýšit cenu akce v důsledku nečekaných událostí, které mohou vzniknout v souvislosti s platbami spojenými s odběrem energií nebo jiných služeb ze strany dodavatelů. V takovém případě tě budu o změně ceny neprodleně informovat e-mailem a vyzvu tě k úhradě rozdílu ceny. Pokud do 14 dnů od vyzvání k úhradě částku nezaplatíš, mám právo odstoupit od smlouvy a přihlášku na akci zrušit.

Vyhrazuji si právo na provádění změn sjednaných služeb (zejména místa konání, programu, obsazení pořadatelského týmu a objektu ubytování) v případě neočekávaných okolností, které jsem nezpůsobila vlastní vinou a které mi brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek či informací na mém internetovém obchodu. O jakékoliv změně tě budu informovat e-mailem.

Kdykoliv před započetím akce máš právo svou objednávku zrušit, a to písemně na e-mailovou adresu veronika.lechnerova@gmail.com , a to za storno podmínek uvedených v bodě 9 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Za zrušení se považuje okamžik doručení e-mailu.

U služeb v podobě workshopů, které mají konkrétní datum, nelze odstoupit v klasické 14denní lhůtě, s čímž u nákupu takové akce souhlasíš. Proto si prosím dobře zvaž, jestli na workshop, seminář nebo jinou akci můžeš jít.

Pokud ti bude připadat, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máš právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména s občanským zákoníkem). Bude-li vada odstranitelná, můžeš se domáhat buď nápravy anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit, můžeš buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Upozorňuji však, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá tvému subjektivnímu očekávání. Reklamaci služeb prosím zašli na e-mail: veronika.lechnerova@gmail.com

Prosím, v reklamaci uveď následující:

 • tvoje kontaktní údaje
 • popis vady
 • přesný požadavek na způsob vyřízení reklamace
 • prokázání poskytnutí služby.

Reklamaci akce vyhodnotím co nejdříve, nejpozději do 30 dnů.

Dodání služeb

Objednaná a zaplacená služba ti bude doručena v podobě poukázky na tebou zadanou emailovou adresu, která je uvedena v objednávce.

Odesláním objednané služby se rozumí odeslání poukázky na službu na emailovou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky

Poukázka na tebou vybranou akci ti bude dodána do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

Informace o službách a ceně, které v přehledu produktů uvádím, jsou závazné s výjimkou zjevné chyby (např. pokud by všechny produkty najednou stály podivně málo). 

Kupující je povinen službu převzít. Pokud si služby dodané na dodací emailovou adresu uvedenou ve vaší objednávce nepřevezmete, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. 

Způsob platby

Platba na e-shopu prodávajícího probíhá jednoduše kartou online skrze portal GoPay. Kupující může bezpečně a rychle zaplatit kteroukoliv z běžných platebních karet.

Při volbě platby platební kartou po internetu bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany (GoPay), kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.

Dále může kupující na e-shopu platit formou okamžitého bankovního převodu skrze přesměrování na stránku banky kupujícího nebo formou klasického bankovního převodu.

Jaká práva mají spotřebitelé u služeb?

Pokud nenakupuješ na firmu, ale jsi člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jsi spotřebitel a máš následující práva:

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu pouze za storno podmínek, které jsou stanovené prodávajícím (viz. Storno podmínky)

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě je oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s prodejcem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodejce poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Ale budu raději, když mi napíšeš na caskavicky-eshop@gmail.com a společně to vyřešíme ku spokojenosti všech.

Storno podmínky

Kupující má právo kdykoliv objednanou službu zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky. Toto odstoupení ze strany kupujícího musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno na emailovou adresu veronika.lechnerova@gmail.com.

Při zrušení objednávky do 3 týdnů před datem konání akce je prodávající oprávněn účtovat si storno poplatek a to ve výši 60% z ceny objednaných služeb dle potvrzené objednávky.

Při zrušení objednávky do 2 týdnů před datem konání akce je prodávající oprávněn účtovat si storno poplatek a to ve výši 70% z ceny objednaných služeb dle potvrzené objednávky.

Při zrušení objednávky do 1 týdne před datem konání akce je prodávající oprávněn účtovat si storno poplatek a to ve výši 90% z ceny objednaných služeb dle potvrzené objednávky.

V případě, že dojde ke zrušení objednávky v období mezi 1 týdnem před konanou akcí a datem konání akce, je prodávající oprávněn účtovat si storno poplatek v plné výši kupní ceny objednané služby. Tento storno poplatek se účtuje z důvodu nevyužité rezervace kapacity.

Odpovědnost za vady zboží

Prodávající odpovídá za to, že k objednané službě je přiložen daňový doklad (faktura). Není-li ke zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

Kupující má právo uplatnit podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové služby bez vad.

Místem uplatnění reklamace je e-mail veronika.lechnerova@gmail.com 

Co by měla reklamace obsahovat?

 • Tvoje kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 • Prokázání nákupu služby (nejlépe přiložením dokladu o koupi).

V reklamaci můžete žádat:

 • odstranění vady dodáním nové služby
 • nebo přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • případně vrácení kupní ceny na základě mého odstoupení od smlouvy.

Službu, která podle tvého názoru obsahuje vadu, reklamuj tím způsobem, že zašleš email na emailovou adresu veronika.lechnerova@gmail.com s přesným popisem vad. Během uvádění vad prosím ber na zřetel odstavec 5.10.

Po vyřízení reklamace do 30 dnů od uplatnění obdrží kupující prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení – reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace.

Ochrana osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) tě o tom musím informovat.

Všechny informace, které při naší spolupráci uvedeš, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Tyto údaje budu používat pro komunikaci s tebou, případně pro účely naplnění smlouvy mezi tebou a mnou. Pokud mi k tomu nedáš písemné svolení, údaje o tobě nebudu jiným způsobem než za účelem poskytování služeb a dodání zboží používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou ti mohu zasílat obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailovou adresu budu za tímto účelem uchovávat po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi námi

Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy

Prodávající se orientuje na trhu a dostatečně se zásobí, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednanou službu dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy a kupující s tímto postupem pro takové výjimečné případy tímto souhlasí.

Prodejce má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaných služeb, došlo-li k výrazným změnám cen za náklady na služby, nebo zjistí-li prodávající, že služby byly omylem nabízeny za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny služby či zvýšení nákladů na přepravu a kupující s tímto postupem pro takové případy tímto souhlasí.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, resp. s takovým kupujícím smlouvu vůbec neuzavřít, pokud kupující v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu služby, pokud již tato byla uhrazena, případně sníženou v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Obecná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

Pokud by ti cokoliv nebylo jasné nebo by tě napadl nějaký dotaz, napiš mi prosím na veronika.lechnerova@gmail.com 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020

Veronika Lechnerová (Čas kávičky)